El Tribunal Suprem, en una sentència d’11 d’abril de 2018, afirmava amb caràcter genèric que els acords acceptant expressament la clàusula sòl eren vàlids, i si el client bancari havia renunciat l’import que podia reclamar, la renuncia s’havia d’entendre correcta.

Afortunadament la sentència tenia un vot en contra d’un dels Magistrats (el Sr. Francisco Javier Orduña), on explicava amb detall la forma com s’havia fet l’acord. El Magistrat entenia que l’acord havia de declarar-se nul en qualsevol cas, però, a més, en el cas concret, el client bancari havia signat del seu propi puny i lletra afirmant que entenia les conseqüències de l’acord i les acceptava plenament.

Podeu descarregar la sentència en format pdf clicant en aquest enllaç, vinculat a la pàgina web oficial del Consell General del Poder Judicial.

Opinió del Jutjat de Girona.

La sentència del Tribunal Suprem introduïa una mica d’incertesa respecte l’eficàcia dels acords signats. Si bé la majoria d’entitats bancàries oferien un acord clarament insuficient, Banc Sabadell, per exemple, oferia a signar un tipus d’acord que podia generar més dubtes.

Tanmateix, el Jutjat de Girona ja s’ha pronunciat al respecte i ha conclòs de forma contundent que els acords són totalment nuls de ple dret, inclosos els de Banc Sabadell.

El raonament s’adequa al vot particular del Magistrat Sr. Orduña, i analitza amb caràcter especial que les tipologies d’acord que feien signar les entitats bancàries eren molt diferents a l’acord del cas concret analitzat per la Sentència del Tribunal Suprem.

Entén, per tant, que els acords és com si no s’haguessin signat.

Una vegada més, la decisió del Tribunal Suprem pendent d’Europa.

La sentència del Tribunal Suprem és, en la nostra opinió, clarament contrària a la normativa europea, i, de fet, la decisió ja ha estat recorreguda al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Si bé la solució es demorarà, previsiblement el Tribunal Europeu corregirà la decisió del Tribunal Suprem.

Tot i això, els acords signats amb els consumidors amb caràcter general, no alteren la possibilitat de reclamar íntegrament la nul·litat de la clàusula sòl i recuperar els diners pagats indegudament.