Canvi Jurisprudencial Important

El Tribunal Suprem, a la seva recent Sentència de 27 de setembre de 2018, modifica el criteri que venia mantenint en quant a la subrogació empresarial.

¿Què es la Subrogació Empresarial?

La Subrogació Empresarial es una forma legal de mantenir la relació laboral amb els treballadors quan hi ha un canvi en la persona de l’empresari. Així que davant un canvi de l’empresari, el nou empleador ve obligat a mantenir les condicions laborals dels treballadors que venien prestant el seus serveis a l’empresa que cedeix la seva posició.

Es preveu com un mecanisme per garantir els drets dels treballadors.

¿Quina era l’opinió del Tribunal Suprem fins ara?

Alguns Convenis Col·lectius preveien l’obligació de subrogació als treballadors existents quan hi havia un canvi en l’empleador. Els supòsits més habituals són els Vigilants de Seguretat i els Treballadors de Neteja.

Ambdós Convenis Col·lectius preveuen que davant un canvi en l’empresari, aquest está obligat a mantenir als treballdors en el lloc de treball.

No obstant, els Convenis Col·lectius preveuen expressament, i també el Tribunal Supremo ho admetia així, que al ser una Subrogació Empresarial acordada per Conveni Col·lectiu, el nou empresari no estava obligat a satisfer els eventuals salaris deguts per l’empresari anterior. És a dir que no responia per deutes anteriors.

Si l’empresari anterior devia uns salaris al treballador, després de l’entrada del nou empresari, el treballador només podia demandar a l’anterior empresari, però no al nou.

Això comportava, moltes vegades, que l’empresari sortint no fós solvent, amb el que el treballador havia de recórrer al Fons de Garantia Salarial per cobrar els imports deguts.

Nova opinió del Tribunal Suprem.

Amb la demanda interposada contra Cleanet Empresarial SL y Clece SA, el Tribunal Suprem rectifica la seva opinió, i s’adapta a la Sentència del Tribunal de Justicía de la Unió Europea d’11 de juliol de 2018.

La Sentència indicada, ve a dir que els Convenis Col·lectius que exclouen la responsabilitat del nou empresari que se subroga, poden contradir l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors.

De tal manera que allò important no és només la previsió del Conveni Col·lectiu, sinó que s’ha d’aprofundir i comprovar si hi ha hagut la tramissió d’una unitat econòmica amb entitat suficient per confirmar si hi ha o no Subrogació Empresarial.

Per tant, en el futur, davant d’una Subrogació Empresarial, pèr confirmar si hi ha o no responsabilitat del nou empresari, no n’hi ha prou amb què el Conveni Col·lectiu faci referència a aquesta responsabilitat, sinó que, a més, s’haurà d’analitzar si hi ha altres elements que permetin excloure la responsabilitat de l’empresari entrant.

Un canvi important, ja que fins ara s’aplicava un automatisme: si el Conveni Col·lectiu preveia expressament la Subrogació Empresarial, automàticament es tancava la possibilitat de poder reclamar al nou empresari.