Llei de taxes judicials

El passat 22 de novembre va entrar en vigor la Llei 10/2012 per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia. La Llei es va publicar al BOE el 21 de novembrei la seva entrada en vigor ha estat immediata. El principal efecte de la nova llei és que, a partir de la seva entrada en vigor, tothom que inicií un procediment judicial haurà de pagar una taxa. La llei grava amb una taxa qui promou la demanada o acció judicial tant en la primera instancia, com sobretot en els casos de segona instància en què es vol recórrer una sentencia prèvia.

Qui no está obligat a pagar la taxa?

Queden fora de la regulació de la nova llei de taxes judicials, els procediments penals i la primera instància dels procediments laborals, que estarien exempts de les noves taxes. També queden exclosos alguns procediments on la controvèrsia afecta a drets fonamentals o menors. Les persones acollides a la justícia gratuïta tampoc han de pagar la taxa judicial. L’entrada en vigor d’aquesta normativa és important per a les entitats del Tercer sector ja que abans només s’aplicava una taxa a les societats mercantils amb una facturació superior a vuit milions d’euros a l’any però ara tothom, fins i tot entitats i ciutadans, hauran d’abonar aquesta taxa judicial per exercir els seus drets judicialment. Actualment, atesa la crisis econòmica, són moltes les entitats que necessiten accedir a la via judicial per a la resolució de conflictes i, per tant, també estan subjectes al pagament de la nova taxa judicial. Només estan exemptes d’abonar les taxes judicials, les entitats acollides a la Llei 49/2002 del mecenatge o règim fiscal de les fundacions així com aquelles associacions que siguin declarades d’utilitat pública, ja que ambdues normatives concedeixen el benefici de la justícia gratuïta i, per tant, deixen aquestes entitats fora de l’obligació de la nova Llei 10/2012, de 20 de novembre.